Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

Algemeen

Deze website is eigendom van Themar Trucks nv.

De contactgegevens zijn als volgt:

  • Themar Trucks nv, Peeterstraat 6, 2830 Willebroek
  • Adres maatschappelijke zetel: Peeterstraat 6, 2830 Willebroek
  • Telefoonnummer: +32 (0)3 866 36 63
  • Faxnummer: +32 (0)3 866 24 06
  • E-mailadres: info@themar-trucks.com
  • Ondernemingsnummer: BTW BE 0456.925.230

De hierin opgenomen voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website van Themar Trucks nv, met de domeinnaam www.themar-trucks.com hierna genoemd ‘de website’.

Door de toegang tot en het gebruik van de website, aanvaardt de bezoeker zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt deze zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Door het gebruik van deze website wordt er geen enkel juridisch samenwerkingsverband gecreëerd.

Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling ten allen tijde door Themar Trucks nv worden gewijzigd.  De gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle onderdelen van de website zoals het design, de logo’s, teksten, pictogrammen en visuele elementen vallen onder het auteursrecht en andere wettelijke beschermingen van intellectuele eigendom van Themar Trucks nv. Het is niet toegestaan om deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Themar Trucks nv.

Gebruikers die over een eigen website beschikken op het internet en die, voor persoonlijk of professioneel gebruik een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de website van Themar Trucks nv, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen.

Geen aansprakelijkheid

Themar Trucks nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website.  Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Themar Trucks nv is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe ook genaamd of ontstaan als gevolg van gebruik van informatie die op de website van Themar Trucks nv beschikbaar is, of is geweest.

Prijzen 

Alle getoonde prijzen zijn Ex Works Willebroek, België en exclusief BTW (21 pct).
Wijzigingen in prijzen en getoonde voertuigen voorbehouden.
Wisselkoerswijzigingen voorbehouden.

Verkoop en leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen zijn onze algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden voor professionelen van toepassing.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht (met uitsluiting van het Weens Koopverdrag) waarbij de rechtbanken van het arrondissement Mechelen uitsluitend bevoegd zijn.