Algemene voorwaarden voor verkoop en levering aan professionelen

ARTIKEL 1: ALGEMEEN 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte uitgaand van THEMAR TRUCKS nv alsook op iedere koopovereenkomst tussen deze laatste en de koper. De koper verklaart van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden zonder enig voorbehoud en verzaakt daarbij volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij door THEMAR TRUCKS nv schriftelijk werden aanvaard. Deze algemene voorwaarden werden opgesteld in het Nederlands. Deze Nederlandse versie prevaleert ingeval van tegenstrijdigheid met een vertaling.

ARTIKEL 2: DE OVEREENKOMST
2.1. Enkel de door THEMAR TRUCKS nv schriftelijk aanvaarde bestelling verbindt THEMAR TRUCKS nv volgens de schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden en volgens deze algemene voorwaarden.
2.2. Elke annulering van de bestelling door de koper dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door THEMAR TRUCKS nv. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering is de koper een forfaitaire vergoeding van 35% van de prijs van de bestelling verschuldigd ingevolge niet-uitvoering van de tussen partijen afgesloten overeenkomst, onverminderd het recht van THEMAR TRUCKS nv om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

ARTIKEL 3: PRIJZEN
3.1. De prijs van de goederen is deze zoals op de bestelbon of factuur vermeld en geldt exclusief leverings-, vervoer-, en verzekeringskosten, belastingen, taksen, tol, douanerechten en/of heffingen van welke aard dan ook die betrekking hebben op de geleverde goederen, die integraal ten laste van de koper zijn behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen.
3.2. THEMAR TRUCKS nv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van, doch niet uitsluitend, de prijzen van energie en de loonkost) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

ARTIKEL 4: LEVERINGSTERMIJNEN
De door THEMAR TRUCKS nv op gelijk welke wijze meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn derhalve niet bindend, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen. De koper verzaakt bij laattijdige levering uitdrukkelijk aan elk verhaalmiddel, waaronder schadevergoeding van welke aard ook of ontbinding van de verkoop.

ARTIKEL 5: LEVERING
5.1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, geschiedt de levering EX WORKS op de zetel van THEMAR TRUCKS nv (Incoterms® 2010). In geval van vervoer over zee of via binnenwateren geschiedt de levering FAS in de overeengekomen haven van verscheping langszij het schip dat de koper heeft aangeduid (Incoterms® 2010). Indien uitdrukkelijk werd overeengekomen dat THEMAR TRUCKS nv voor het transport van de verkochte goederen zorgt, wordt, als daarvoor geen nadere instructies door de koper aan THEMAR TRUCKS nv zijn verstrekt, de wijze van transport, verzending en dergelijke door THEMAR TRUCKS nv bepaald. In dat geval blijft het risico van opslag, laden, transport, lossen of elke andere schade ingevolge transport op de koper rusten en kan THEMAR TRUCKS nv hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Indien partijen een afwijkende leveringswijze zijn overeengekomen, geldt deze afwijkende regeling slechts ten aanzien van deze individuele overeenkomst en niet tevens voor enige daarop volgende overeenkomst tussen partijen.
5.2. De koper verbindt zich ertoe de goederen in ontvangst te nemen binnen de 10 dagen na verzending van de kennisgeving door THEMAR TRUCKS nv dat deze ter beschikking staan. Indien de goederen niet door de koper binnen voornoemde termijn in ontvangst worden genomen, is THEMAR TRUCKS nv gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling noch kennisgeving en zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging als ontbonden te beschouwen en de goederen door te verkopen. In dergelijk geval is de koper een forfaitaire vergoeding van 35% van de prijs van de bestelling verschuldigd ingevolge niet-uitvoering van de tussen partijen afgesloten overeenkomst, onverminderd het recht van THEMAR TRUCKS nv om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade zoals een eventuele lagere opbrengst, de extra kosten die THEMAR TRUCKS nv wegens het verzuim van de koper heeft dienen te maken en elke eventuele andere schade die THEMAR TRUCKS NV heeft geleden.
5.3. In het geval THEMAR TRUCKS nv de goederen gestald houdt omwille van een laattijdige inontvangstneming door de koper, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een stallingvergoeding verschuldigd van 25,00 EUR per dag, vanaf het verstrijken van de 10e dag na de kennisgeving zoals bedoeld in artikel 5.2.

ARTIKEL 6: FACTURATIE EN BETALING
6.1. De goederen zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, vooraf betaalbaar op de maatschappelijke zetel van THEMAR TRUCKS nv. Op het ogenblik van bestelling dient het voorschot betaald te worden zoals bepaald in de tussen partijen overeengekomen bijzondere voorwaarden. Uiterlijk binnen 1 maand na het afsluiten van de overeenkomst is het restsaldo verschuldigd.
6.2. De goederen worden slechts geleverd na betaling van de volledige koopprijs zoals vermeld op de bestelbon. Indien hiervan wordt afgeweken door THEMAR TRUCKS nv, doet dit geen enkele afbreuk aan de verplichting van de koper om de koopprijs volledig te betalen en de bestelling volledig af te nemen.
6.3. In geval van niet of laattijdige betaling van het voorschot of restsaldo is THEMAR TRUCKS nv gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk zonder voorafgaande ingebrekestelling noch kennisgeving en zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging als ontbonden te beschouwen en de goederen door te verkopen. In dergelijk geval is de koper een forfaitaire vergoeding van 35 % van de prijs van de bestelling verschuldigd ingevolge niet-uitvoering van de tussen partijen afgesloten overeenkomst, onverminderd het recht van THEMAR TRUCKS nv om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Het door de koper betaalde voorschot zal toegerekend worden op bovengenoemde verschuldigde schadevergoeding en een eventueel restsaldo zal door THEMAR TRUCKS nv op eerste verzoek van de koper worden terugbetaald.
6.4. In geval THEMAR TRUCKS nv niet opteert voor de onmiddellijk ontbinding van de overeenkomst zoals hierboven omschreven, is de koper vanaf de vervaldag tot betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag, en dit voor elke reeds begonnen maand, onverminderd het recht van THEMAR TRUCKS nv om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Ook heeft elke vertraging in de betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot gevolg dat een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 15% van de factuur wordt aangerekend met een minimum van 250,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR.
6.5. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto bankkosten zijn ten laste van de koper.
6.6. THEMAR TRUCKS nv is gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de koper te schorsen indien de koper zijn betalingsverbintenis niet nakomt.
6.7. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle overige, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
6.8. Betwistingen omtrent de factuur dienen, op straffe van verval, binnen de 10 dagen na factuurdatum door de koper per aangetekend schrijven te worden gemeld aan THEMAR TRUCKS nv.
6.9. Schuldvergelijking door de koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 7: NAZICHT EN CONFORMITEIT
7.1. Nazicht van de goederen dient te gebeuren door de koper op het ogenblik van de levering en inontvangstneming van de goederen.
7.2. De tweedehands goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op het ogenblik van het afsluiten van de koopovereenkomst. Aanvaarding van de levering houdt de aanvaarding in van de staat waarin de goederen zich bevinden.
7.3. THEMAR TRUCKS nv is in geen geval gehouden tot vrijwaring voor het onderhoud, het regelen en het afstellen nodig voor een normaal gebruik van de goederen, noch de onderdelen die normaal vervangen worden ter gelegenheid van de onderhoudsbeurten voorgeschreven door de constructeur. Normale slijtage en de normale waardevermindering van de onderdelen worden geacht tot de aard van de tweedehands goederen te behoren en kunnen aldus geen aanleiding geven tot een vordering tot vrijwaring ten aanzien van THEMAR TRUCKS nv.
7.4. THEMAR TRUCKS nv is in geen geval gehouden tot vrijwaring indien de koper de goederen heeft omgevormd, veranderd of heeft laten herstellen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van THEMAR TRUCKS nv of in het geval van abnormaal of foutief gebruik van de goederen door de koper of gebrek aan onderhoud volgens de voorschriften van de constructeur.
7.5. THEMAR TRUCKS nv staat niet in voor stoornissen die hun oorsprong vinden voorafgaand aan de verkoop van de geleverde goederen, noch voor stoornissen van derden met betrekking tot het gebruik van de verkochte goederen.
7.6. In het geval THEMAR TRUCKS nv gehouden zou zijn tot vrijwaring, zal zij naar keuze de desbetreffende zaken vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of herstellen dan wel een prijsreductie verlenen.

ARTIKEL 8: WAARBORG
Indien door THEMAR TRUCKS nv een welbepaalde waarborg werd verleend, blijkt dit uit de voorzijde van de bestelbon. De waarborg geldt enkel en alleen voor gesloten componenten van de motor, versnellingsbak en achterbrug. De waarborg is nooit van toepassing op slijtageonderdelen en uurloon. De waarborg zal nooit kunnen worden ingeroepen voor schade ten gevolge van onredelijk of oneigenlijk gebruik van het voertuig, bv. tekort aan motorolie, te weinig oliedruk, te hoge bedrijfstemperatuur, te weinig remvermogen, tekort aan baanvastheid, tekort aan olie of vet in versnellingsdoos, achterbrug, enz. De waarborg vervalt van rechtswege van zodra de koper zijn wagen voor onderhoud en werk toevertrouwt aan derden. De waarborg van THEMAR TRUCKS nv is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de gefactureerde netto-verkoopprijs, excl.BTW en strekt zich in geen geval uit tot vergoeding van enige materiële of morele gevolgschade van welke aard ook.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID
THEMAR TRUCKS nv is slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van een concreet bewezen fout en is niet aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard ook (waaronder zonder exhaustief te zijn: stilstand schade en derving van inkomsten) noch schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSOVERDRACHT
10.1. De geleverde goederen blijven volledige eigendom van THEMAR TRUCKS nv tot voldoening door de koper van al hetgeen als tegenprestatie aan THEMAR TRUCKS nv verschuldigd is, met inbegrip van de prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. De risico’s van schade, verlies, diefstal of vernietiging van de goederen zullen daarentegen integraal worden gedragen door de koper vanaf de datum van ondertekening van de koopovereenkomst.
10.2. De koper draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze te stallen overeenkomstig de gebruikelijke standaarden in de sector alsook deze te verzekeren tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s (met inbegrip van, doch niet beperkt tot: brand en diefstal). De koper verbindt zich ertoe THEMAR TRUCKS nv te verwittigen indien de goederen gestald worden in een ruimte die geen eigendom is van de koper en desgevallend de identiteit en de woonplaats van de eigenaar mee te delen aan THEMAR TRUCKS nv.
10.3. Tot het ogenblik dat de eigendom van de goederen effectief aan de koper is overgedragen conform deze algemene voorwaarden, is het de koper uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zakelijk of persoonlijk recht of er om het even welke manier over te beschikken. De koper verbindt zich ertoe om THEMAR TRUCKS nv onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de goederen zou zijn gelegd.
10.4. De koper verbindt zich ertoe de goederen niet in het verkeer te brengen zonder voorafgaandelijk de wettelijk verplichte tweedehandskeuring te hebben laten uitvoeren en hiervoor de kosten te hebben voldaan alsook het inschrijvingsbewijs te hebben aangevraagd op zijn naam binnen de wettelijke termijn en alle wettelijke administratieve formaliteiten te hebben volbracht.

ARTIKEL 11: B.T.W.
Als bij de overgang van de verkochte goederen naar een andere lidstaat van de Europese Unie of bij uitvoer de goederen worden vrijgesteld van B.T.W., verplicht de koper zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen, teneinde een rechtsgeldige transactie te verwezenlijken. Indien de toepassing van de B.T.W-vrijstelling door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de koper een bedrag verschuldigd aan THEMAR TRUCKS nv gelijk aan het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake zou zijn van een binnenlandse levering van de desbetreffende goederen. De koper is tevens aansprakelijk voor alle overige schade in hoofde van THEMAR TRUCKS nv ingevolge het niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden door de koper.

ARTIKEL 12: OVERNAME VAN EEN VOERTUIG
12.1. Als de bestelbon melding maakt van de overname van een voertuig toebehorend aan de koper, dan is de overname afhankelijk van het bewijs dat de koper eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat hij er vrij kan over beschikken en alle verplichtingen met betrekking tot een eventuele financiering werden uitgevoerd. De overnamewaarde van het over te nemen voertuig, overeengekomen bij de bestelling van de goederen, is definitief voor zover de staat van het voertuig toebehorend aan de koper op het ogenblik van zijn levering overeenstemt met de beschrijving ervan op de bestelbon of in een erbij gevoegd document. Als aan één van deze voorwaarden niet voldaan is, of als de overeengekomen datum van levering van het over te nemen voertuig niet gerespecteerd wordt, heeft THEMAR TRUCKS nv het recht de prijs van de overname te verminderen of de overname te annuleren zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de koper. Deze annulering heeft geen invloed op de afwikkeling van de verkoopovereenkomst.
12.2. Indien de koper het over te nemen voertuig blijft gebruiken in afwachting van de levering van de door hem bij THEMAR TRUCKS nv bestelde goederen, zijn alle kosten met betrekking tot het eerstgenoemde voertuig en eventuele waardevermindering daarvan voor rekening van de koper.

ARTIKEL 13: RETENTIERECHT
Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de koper, die zich in de magazijnen en werkplaatsen van THEMAR TRUCKS nv bevinden, door deze laatste kunnen worden weerhouden ter waarborg van de betaling van verschuldigde facturen voor reeds teruggegeven goederen. Nieuwe goederen die door de koper ter bewerking of herstelling worden toevertrouwd, worden geacht deel uit te maken van een en dezelfde ondeelbare overeenkomst, zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd.

ARTIKEL 14: ONTBINDING
14.1. THEMAR TRUCKS nv heeft het recht om de overeenkomst met de koper te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de koper in gebreke blijft één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen, (ii) indien het vertrouwen van THEMAR TRUCKS nv in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper of door staking van betaling of de aanvraag van een insolventieprocedure zoals een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie, (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de koper.
14.2. In geval van ontbinding heeft THEMAR TRUCKS nv het recht de goederen terug te nemen en een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die zij heeft geleden en worden alle vorderingen van THEMAR TRUCKS nv op de koper onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 15: OVERMACHT
THEMAR TRUCKS nv is bevrijd van rechtswege en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de koper ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door THEMAR TRUCKS nv geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van deze laatste, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: staking, oorlog, overheidsmaatregelen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard ook en tekortkomingen van derden die door THEMAR TRUCKS nv ten behoeve de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld. De koper kan zich nooit aan de uitvoering van de overeenkomst onttrekken omwille van wetten, verordeningen, richtlijnen, reglementen, invoerbeperkingen of douanevoorschriften geldend in het land van invoer.

ARTIKEL 16: DIVERSE BEPALINGEN
16.1 Proefritten op verzoek van de koper worden uitgevoerd op diens risico.
16.2 In geval de overeenkomst via een tussenpersoon tot stand komt, wordt deze tussenpersoon, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, steeds geacht op te treden als lasthebber van de koper, zodat elke handeling van of naar deze tussenpersoon geacht wordt rechtstreeks te zijn verricht ten aanzien van de koper.

ARTIKEL 17: KENNISGEVINGEN
De koper erkent uitdrukkelijk dat alle kennisgevingen door THEMAR TRUCKS nv rechtsgeldig kunnen verricht worden bij verzending per e-mail.

ARTIKEL 18 : RECHTSKEUZE EN BEVOEGDHEID
18.1. Alle overeenkomsten tussen partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
18.2. Alle geschillen tussen partijen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement MECHELEN.